Trainingsaanbod

REF biedt voor elk type onderwijs (team)trainingen waarin toepassingen en vaardigheden worden geboden voor een veilig (school)klimaat. Hoe maak je bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen bespreekbaar, pak je pesten effectief aan, zorg je voor een goede sfeer in de groep of hoe ga je actief aan de slag met diversiteit?

Bij de trainingen werken we vanuit verschillende onderwijsconcepten waaronder meervoudige intelligentie, samenwerkend leren, adaptief onderwijs, groepsdynamica en conflicthantering. We vertalen in elke training een theoretisch kader naar praktisch handelen binnen de instelling, school of het team.

  • De trainingen kunnen als invulling van een studiebijeenkomst worden ingezet of als intensiever teamtraject van een aantal bijeenkomsten.
     

  • De trainingen kunnen ook worden gegeven in workshopvorm op conferenties/bijeenkomsten.

Lees hieronder ons volledige trainingsaanbod:

In september 2018 stromen veel jonge nieuwkomers vanuit het ISK binnen in het regulier onderwijs. Daarmee staan VO en MBO scholen voor een grote uitdaging. Deze leerlingen kampen met extra behoeften en uitdagingen. Daarmee kan het inclusief lesgeven en de sociale veiligheid onder druk komen te staan. Hoe ga je als docent in klassenverband om met de persoonlijke behoefte van iedere leerling? Wat is trauma eigenlijk en hoe houd je er rekening mee, zonder in de rol van hulpverlener te schieten?

 

Op basis van ons ISK-Bijscholingsprogramma hebben we een training voor het regulier onderwijs ontwikkeld. Hiermee kunnen docenten inclusief onderwijs en sociale veiligheid realiseren, zodat deze specifieke doelgroep zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen nu zij aan het regulier onderwijs deelnemen.

Beschikbaar voor vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van een halve dag, 3,5 uur

Moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken

Een docent heeft het druk; opdrachten uitleggen, orde houden, planning maken, individuele begeleiding en ook nog 'gewoon' lesgeven. Is een dagelijkse discussie over maatschappelijke spanningen dan ook nog zijn of haar taak? In de praktijk komt dit inderdaad vaak bij de docent te liggen. Maar hoe kun je als docent eenvoudig moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken?

In deze training staat het persoonlijk meesterschap van elke docent centraal. Om onderwerpen op een juiste manier te kunnen bespreken gaat het allereerst om het vinden van een eigen gespreksvorm. Elke docent heeft de mogelijkheid om zijn leerlingen dagelijks mee te nemen in een gesprek waar ruimte is voor meningen en argumenten.

 

De training geeft handvatten om individueel én in teamverband keuzes te maken om het gesprek met je leerlingen aan te gaan. We behandelen strategieën voor de specifieke doelgroep en reiken hier verschillende tools en gespreksvormen voor aan.

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur
- Intensief traject*, één bijeenkomst en een terugkom-sessie van 4 uur.

 

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door één van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Sociale veiligheid op school

Respectvol met elkaar omgaan is de basis voor veiligheid en een positieve sfeer. De school is een mini-maatschappij waar met elkaar omgaan en de bijbehorende sociale vaardigheden belangrijke aandachtspunten zijn voor de algemene ontwikkeling.

In deze training bespreken we de basis van ‘respect-educatie’ een aanpak voor docententeams en leerlingen. Deze aanpak maakt gebruik van drie onderwijskundige basisprincipes -samenwerkend leren, meervoudige intelligentie en adaptief leren- waarmee je werkt aan een sociaal veilige klas/school. We werken vanuit de doelgroep en verzamelen input voor een stappenplan op basis van de ervaringen van de deelnemende docenten.

De deelnemers krijgen vervolgens tools en een stappenplan op maat om actief mee aan de slag te gaan. Samen start het team het traject. Het traject werkt toe naar een sociaal veilige school, een school waar leerlingen en onderwijzend personeel gedeelde verantwoordelijkheid voelen én nemen voor de sociale veiligheid.

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur.
- Intensief traject* van vier bijeenkomsten van 4 uur.

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door een van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Persoonlijk & professioneel handelen in het onderwijs

Als docent sta je voor de groep met je eigen persoonlijkheid. Of je nu wilt of niet, je bent een rolmodel voor je leerlingen. In sommige gevallen is het goed om wat meer van jezelf te laten zien, maar in andere gevallen moet je  je juist heel professioneel opstellen. Een tweestrijd waar veel docenten mee worstelen.

 

In deze training bespreken we de grens tussen persoonlijk en professioneel handelen. Iedere docent maakt hierin zijn/haar eigen keuzes. Er zijn zaken die vallen onder het beleid van de school, maar bij andere zaken is het goed om ze op je eigen manier aan te pakken. Het is belangrijk om je bewust te zijn van je eigen keuzes hierin. De strijd tussen persoonlijk en/of professioneel wordt met het team geanalyseerd en besproken.

 

De training biedt tools om steeds weer een inschatting te maken hoe jij als docent handelt. Individueel, als docententeam en in overleg met de schoolleiding. Zodat elke docent persoonlijk én professioneel voor zijn groep staat.

 

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur
- Intensief traject* van drie bijeenkomsten van 4 uur.

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door een van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Weerbaar tegen (cyber)pesten

Pesten gebeurt vaak, zowel in als uit het zicht van de docent. Hoe kun je effectief aan de slag om pesten binnen jouw klas/school tegen te gaan? Hoe zorg je ervoor dat je als docent weet wat er speelt op het gebied van pesten en hoe handel je zodat het niet uit de hand loopt?

In deze training bespreken we het fenomeen pesten vanuit een sociologische invalshoek. Waar komt het vandaan en waarom wordt er gepest? Daarnaast zoomen we in op de specifieke behoeften van de doelgroep: tieners pesten immers op een andere manier en om andere redenen dan kinderen in groep vijf. Deze inzichten worden gekoppeld aan tools en een stappenplan waar iedere docent mee aan de slag kan.

 

We focussen in deze training niet alleen op de ‘pesters’ en pestgedrag, maar er is ook aandacht voor de slachtoffers. Het weerbaar maken van individuele leerlingen én de groep leidt tot een positiever en veiliger klimaat in de klas. Dit helpt leerlingen niet alleen het schooljaar door, maar helpt hen de rest van hun leven.

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur
- Intensief traject* van drie bijeenkomsten van 4 uur.

 

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door een van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Groepsdynamiek in de praktijk

Groepsdynamica en afspraken maken staan aan het begin van het schooljaar vaak op de agenda. Maar groepsdynamiek is iets dat nooit stilstaat en continu aandacht vergt. Daarnaast kun je ieder moment van het schooljaar starten met het traject groepsdynamiek.

 

In deze training behandelen we de wetenschappelijke aspecten van groepsdynamica en koppelen we dit aan een stappenplan voor de praktijk. In samenwerking met het docententeam wordt een plan op maat ontwikkeld binnen de context van de school. Het team maakt gezamenlijk afspraken over de introductie ervan. Ter ondersteuning is er digitaal lesmateriaal.

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur
- Intensief traject* van vier bijeenkomsten van 4 uur.

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door een van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Meervoudige intelligentie en gevarieerd lesgeven

De theorie van meervoudige intelligentie wordt in toenemende mate gebruikt binnen het onderwijs, met als doel dat meer adaptief en gedifferentieerd te maken.

In deze training leer je de wetenschappelijke achtergrond en argumenten van voor- en tegenstanders van de theorie. Daarnaast gaan de docenten aan de slag met hun eigen intelligentie-profielen. Welk type docent ben je zelf? Hoe geef jij les en hoe verhoudt dit zich tot het docententeam?

Tot slot maken we de vertaalslag naar het dagelijks lesgeven. We bespreken hoe je de leerstijlen van al je leerlingen kunt herkennen en bedienen. Aan de hand van praktische tips en tools en digitaal lesmateriaal voor in de klas kunnen docenten direct met meervoudige intelligentie aan de slag op school.

 

Beschikbaar voor po, vo en mbo als: 
- Studiebijeenkomst van 4 á 5 uur
- Intensief traject* van twee bijeenkomsten van 4 uur.

 

* In het intensieve traject wordt meer maatwerk geboden en spelen we in op de specifieke behoefte van de klas/school. We maken een plan van aanpak in samenwerking met het team. Het intensieve traject wordt begeleid door een van onze trainers en ondersteund met (les)materiaal om mee te werken in de klas(sen). Toegang tot dit materiaal voor het digibord is inbegrepen.

Please reload

© Respect Education Foundation 2019 info@respecteducation.me | 020 369 75 92